Вимоги до оформлення статей

Технічні вимоги до оформлення публікації

Текстовий редактор – Word for Windows (шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5). Береги полів – 2 cм. Абзацний відступ – 1,25 см. Сторінки не нумеруються. Мінімальний обсяг статі – 12 сторінок (включно з анотаціями та списком використаних джерел).

Оформлення публікації

Рубрика.
Емпіричні дослідження
Експериментальні дослідження
Історія психології
Концепції та методичні розробки
Аналітичні рев’ю
Реплікаційні дослідження
Наукові події, рецензії, персоналії

Індекс УДК: шрифт звичайний, вирівнюється по лівому краю.

Інформація про автор(ів). Прізвище та ім'я автора(ів) (шрифт жирний, вирівнюється по правому краю); вчений ступінь і звання, посада, місце роботи (шрифт звичайний, курсив). Подається українською та англійською мовами.

Назва статті. Подається українською та англійською мовами (шрифт жирний, вирівнювання по центру).

Анотація. Анотація та ключові слова (5-7 слів) складається українською та англійською мовами. Обсяг анотацій – 1800 знаків з пробілами кожна (шрифт звичайний).

Постановка проблеми та аналіз досліджень. Визначення актуальності та ключових аспектів проблеми. Показ основних напрямків вирішення проблеми, які представлені у вітчизняних і закордонних публікаціях (переважно за останні 10 років). Формулювання дослідницьких задач.

Виклад основного матеріалу. Представлення результатів дослідження з повним і чітким описом всієї процедури їх здобуття: вказівка на методи (теоретичні, емпіричні, експериментальні), узагальнення у формі рисунків, графічних і табличних показників, обґрунтована та розгорнута інтерпретація, зазначення отриманої наукової новизни.

Табличний та ілюстративний матеріал нумерується послідовно з обов’язковою вказівкою у тексті статті. Наприклад: (табл. 1), (рис. 1). Таблиця підписується зверху (вирівнювання праворуч), назва (вирівнювання по центру). Рисунки підписуються знизу (вирівнювання по центру).

Висновки. Формулювання структурованих і стислих результатів дослідження. Визначення перспектив і напрямків подальшої наукової розвідки.

Література. Бібліографічний список складається за алфавітним порядком і відповідно до стандарту ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Посилання робити у квадратних дужках за таким зразком: посилання на одне джерело – [2], на два і більше джерел – [2; 4; 7], на цитоване джерело [7, с. 287]. Забороняється внесення у список використаних джерел російських і білоруських публікацій.

Приклад оформлення статті

Рубрика: Емпіричні дослідження
УДК 159.9

Кириченко Віктор
доктор психологічних наук, доцент,
професор кафедри соціальної та практичної психології
Житомирського державного університеті імені Івана Франка

ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Анотація. У статті здійснюється аналіз сучасного українського медіапростору та його вплив на ключові елементи психологічної безпеки особистості в умовах гібридної війни. (1800 знаків)
Ключові слова: (5-7 слів)

PSYCHOLOGICAL SAFETY OF A PERSON IN THE INFORMATION SPACE

Abstract. The article presents a theoretical analysis of the problem of the impact of hybrid warfare on society. (1800 знаків)
Keywords:
(5-7 слів)

Текст статті.

Список використаних джерел

1. Гурлєва Т.С., Журавльова Н.Ю. Довіра до себе як важливий атрибут стресостійкості особистості в умовах інформаційної війни: взаємозв’язок понять. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія. 2022. Том 33 (72). № 4. С. 76–82.