ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ПОДІЛ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ: ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • Алі Гімадієв
  • Олег Мазяр

DOI:

https://doi.org/10.32782/psy-2023-2-8

Ключові слова:

парадигма, парадигмальна дихотомія, природнича парадигма, гуманітарна парадигма, позитивна психологія

Анотація

Парадигмальна дихотомія є фундаментальною методологічною проблемою психологічної науки і супроводжує її протягом усієї історії. Корені дихотомії криються у стародавній філософії, але, не дивлячись на архаїчність цієї проблеми, вона є актуальною для психологів і на цей час. Історія психології є процесом боротьби антагоністично протиставлених одна одній наукових шкіл, зі своїм предметом, термінологією та методологічними підходами (структуралізм і функціоналізм; згодом психоаналіз та біхевіоризм; затим класична когнітивістика та гуманістична психологія; наразі коннективізм (неокогнітивістика) та позитивна психологія, нейропсихоаналіз та неофрейдизм тощо; діалектичні пари змінюють одна одну на новому витку історичного розвитку, але суть нездоланного досі конфлікту лишається тією ж). Це боротьба між природничим (вивчення нижчих структур психічної активності об’єктивними природничими методами) та гуманітарним підходом (вивчення вищих структур змішаними, якісно-кількісними методами) у психології. Втім, у сучасному світі передовими психологами вже здійснені ефективні спроби синтезу парадигм, аналізу яких присвячена стаття. Перші серйозні кроки до подолання парадигмального розколу вже зроблені. У статті проаналізовані історичні тенденції розвитку психології, з урахуванням вектору західного розуміння парадигмального розколу як діалектичного зв’язку між «менталістичним» і «біхевіористичним» спрямуванням. Також проаналізовані сучасні стани розвитку обох підходів, а також інтеграційні підходи до поєднання методології та дослідницьких областей різних шкіл таких як афективна нейронаука, доказова позитивна психологія, когнітивна психологія сучасного типу, нейропсихоаналіз. Проаналізовані точки дотику та вектори розбіжності парадигмальних підходів на матеріалі аналізу досліджень їхніх сучасних представників. Обґрунтовується право гуманістичної парадигми на існування та паритетне ставлення з боку психологів природничого спрямування. Висловлені пропозиції щодо досягнення «золотої середини» у виборі парадигмальної методології. Здійснено прогнози розвитку парадигмального розколу.

Посилання

Бакаленко О. А., Дашенкова Н. М. Когнітивні дослідження емоційно-афективної сфери: досягнення та проблеми. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія «Психологія». 2012. Вип. 43(1). С. 13–17.

Коханова О. П. Історія психології: від античності до початку XX століття : навч. посібник / Авт-уклад. О. П. Коханова. Київ : НВП «Інтерсервіс», 2016. 235 с.

Ларін Д. І. Характеристика історико-психологічного процесу в контексті перебігу «відкритої психологічної кризи» у поглядах С. Л. Рубінштейна. Психологічний часопис. 2017. № 3. С. 82–91.

Мазяр О. В. Особистісний контрапункт на перехресті парадигм. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том VI: психологія обдарованості. Випуск 16. Київ-Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. С. 165–172.

Основи психолого-управлінського консультування : навчальний посібник / Л. М. Карамушка, Н. Л. Коломінський, М. В. Войтович та ін.; за наук. ред. Л. М. Карамушки. Київ : МАУП, 2002. 136 с.

Arlson R. A. Mentalism, information, and consciousness. Behavioral and Brain Sciences. 2002. Vol. 25(3). Р. 333. DOI:10.1017/S0140525X02250062.

Asgharipoor N., Asgharnejad A. F., Arshadi H., Sahebi A. A. Comparative Study on the Effectiveness of Positive Psychotherapy and Group Cognitive-Behavioral Therapy for the Patients Suffering From Major Depressive Disorder, Iran. Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences. 2012. Vol. 6 (2). Р. 33–41. Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3940016/.

Bechtel W. Contemporary Connectionism: Are the New Parallel Distributed Processing Models Cognitive or Associationist? Behaviorism. 1985. Vol. 13. Р. 53–61.

Bechtel W., Abrahamsen A., Graham G. The Life of Cognitive Science. 1998.

Bechtel W., Graham G. (eds.). A Companion to Cognitive Science. Oxford: Blackwell, 2017. Р. 1–104.

Bunge M., Ardila R. Brainless psychology: mentalism and behaviorism. Philosophy of psychology. New York : Springer-Verlag. 1987. Р. 87–135.

Carr E. G. Behavior analysis is not ultimately about behavior. The Behavior Analyst. 1993. Vol. 16 (1). Р. 47–49.

Coltheart M. What has Functional Neuroimaging told us about the Mind (so far)? (Position Paper Presented to the European Cognitive Neuropsychology Workshop, Bressanone, 2005). Cortex. 2006. Vol. 42 (3). Р. 323–331.

Dehaene S. Consciousness and the brain: deciphering how the brain codes our thoughts. New York : Viking, 2014. 352 р.

Downes S. New technology supporting informal learning. Journal of Emerging Technologies in Web Intelligence. 2010. Vol. 2(1). Р. 27–33.

Fry H., Kerridge S., Marshall S. Understanding Student Learning. Routledge Falmer. 2003.

Giuseppe D. L. Philosophical and empirical approaches to psychology: mentalism vs. antimentalism. Lanham, MD : Lexington Books, 2016. 194 р.

Harlow J. Recovery from the passage of an iron bar through the head. Massachusetts Med. Soc. Publ., 1868. Vol. 2. Р. 329–347.

Hocutt M. Behaviorism as opposition to Cartesianism. New York : Prentice-Hall, 1996. https://doi.org/10.4135/9781446279168.

Holmqvist G., Lundqvist C. Is there evidence for the use of art therapy in treatment of psychosomatic disorders, eating disorders and crisis? A comparative study of two different systems for evaluation. Scandinavian Journal of Psychology. 2012. Vol. 53(1). Р. 47–53. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22023072/.

Jacobs A., Literacy M. Cognitive Psychology of International. Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. 2001. Р. 8971–8975.

John A. G. Trafficking in cognition: applying cognitive psychology to driving. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour. 2002. Vol. 5(4). P. 235–248.

Mahoney M. J. Cognition and Behavior Modification. Cambridge, MA : Ballinger, 1974. 351 р.

Mosri D. F. Clinical Applications of Neuropsychoanalysis: Hypotheses Toward an Integrative Model, Front Psychol, 2021. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8458959/.

O'Donohue W. T., Ferguson K. E. The psychology of B. F. Skinner. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2001. 296 р. https://doi.org/10.4135/9781452229409.

Paivio A. Neomentalism. Canadian Journal of Psychology. 1975. Vol. 29 (4). Р. 263–291.

Pinker S. How the Mind Works. tr. / Come Funziona la Mente. Milan : Mondadori, 2000.

Preston B. Behaviorism and mentalism: Is there a third alternative? Synthese. 1994. Vol. 100 (2). Р. 167–196.

Regev D., Cohen-Yatziv L. Effectiveness of Art Therapy With Adult Clients in 2018 – What Progress Has Been Made? Frontiers in Psychology. 2018. URL: https://www.researchgate.net/publication/327292859_Effectiveness_of_Art_Therapy_With_Adult_Clients_in_2018-What_Progress_Has_Been_Made

Rey G. Contemporary Philosophy of Mind: A Contentiously Classical Approach. Oxford : Blackwell, 1997. 380 р.

Schnaitter R. A coordination of differences: behaviorism, mentalism and the foundation of psychology / Knapp T. J., Robertson L. C. (eds.). Approaches to cognition: contrasts and controversies. Hillsdale, New York : Lawrence Erlbaum Associates, 1986. Р. 291–315.

Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. 2005. Vol. 2. Р. 1–9.

Siemens G. Connectivism: A learning theory for the digital age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. 2005. Vol. 2(1). Р. 3–10.

Siemens G. Knowing Knowledge. Vancouver : Lulu Press, 2006. 176 р.

Smith T. L. Behavior and its causes: philosophical foundations of operant psychology. Studies in cognitive systems. Vol. 16. Dordrecht; Boston : Kluwer Academic Publishers, 1994. 282 р.

Sober E. Mentalism and behaviorism in comparative psychology / Rajecki D. W. (ed.). Comparing behavior: studying man studying animals. Hillsdale, New York : Lawrence Erlbaum Associates, 1983. Р. 113–142.

Solms M. Dreaming and REM sleep are controlled by different brain mechanisms. Behavioral and Brain Sciences, 2000. Vol. 23. Р. 843–850.

Solms M. L., Fonagy P., Hopkins C. J. Free Energy in Psychoanalysis and Neuroscience, Frontiers in Psychology, Frontiers Research Topics, 2020. 186 р.

Solso R. L. Cognitive psychology. Boston : Publisher Allyn and Bacon, 2018. 589 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27