ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ (TRITICUM L.) НА ЖИТТЄВІ СТРАТЕГІЇ МІКРОМІЦЕТУ FUSARIUM OXYSPORUM

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/naturaljournal.6.2023.10

Ключові слова:

хламідоспори, конідії, інтенсивність спороутворення, зернові культури, штам гриба

Анотація

У процесі взаємодії популяцій грибів із сортами рослин в агрофітоценозах перед ними постає вибір між К, r та L життєвими стратегіями, які змінюються протягом вегетаційного періоду за впливу біотичних і абіотичних чинників. Оцінка співвідношення репродуктивної та генеративної фази мікроміцету F. oxysporum є важливою у сучасних дослідженнях, що допоможе з’ясувати поведінку мікроміцету під час вегетаційного періоду у посівах. Тому, метою дослідження було вивчити зміни життєвих стратегій мікроміцету F. oxysporum за різних технологій вирощування пшениці озимої. Об’єктами досліджень були корені пшениці озимої різних сортів, вирощених за різних технологій, відібрані у різних дослідних господарствах Лівобережної України. Виявлено, що за змішаної технології вирощування на ранніх етапах онтогенезу пшениці озимої відбувалося збільшення кількості хламідоспор, а в кінці вегетації істотно зростала кількість конідій, що становила 2,29 млн шт./мл. Це притаманно К-стратегії, яка переходить в r-стратегію. За традиційної технології вирощування в усіх фазах онтогенезу спостерігали істотне збільшення кількості конідій, що майже в 10 раз перевищувала кількість хламідоспор на коренях обох сортів пшениці озимої. Це притаманно r-стратегам, які за дії несприятливих факторів здатні до швидкого розмноження і поширення в агроценозах. За органічної технології вирощування спостерігали істотне збільшення хламідоспор, де найбільша їх кількість була у фазі достигання пшениці озимої, що становило в середньому 3,91 млн шт./мл, поряд з тим кількість конідій становила 0,35 млн шт./мл, що притаманно L-стратегам. За біологічної технології вирощування, у посівах пшениці озимої спостерігали істотне збільшення хламідоспор впродовж вегетаційного періоду, що були від 1,02 до 1,41 млн шт./мл, в той же час спороутворення конідій було менше і становило від 0,73 до 0,98 млн шт./мл. Слід відмітити, що саме за цієї технології спостерігали найменшу кількість інфекційних структур під час онтогенезу рослин, що притаманно K-стратегам.

Посилання

ДСТУ 4138-2002. Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості. [Чинний від 2004.01.01]. Київ. Держспоживстандарт України. 2003. 173 с.

ДСТУ 4287:2004. Якість ґрунту. Відбирання проб. [Чинний від 2005.07.01]. Київ. Держспоживстандарт України. 2005.

Мостов’як І.І., Дем’янюк О.С., Парфенюк А.І., Безноско І.В. Сорт як фактор формування стійких агроценозів зернових культур. Вісник полтавської державної аграрної академії. 2020. № 2. С. 110–118. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.13.

Парфенюк А.І. Сорт рослин як чинник біологічної безпеки в агроценозах України. Агроекологічний журнал. 2017. № 2. С. 155–163. https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2017.220172.

Парфенюк А.І., Благініна А.А. Вплив метаболітів рослин сортів пшениці озимої на життєві стратегії гриба Fusarium oxysporum Schltdl. Вісник Львівського університету. 2014. № 65. С. 372–378 [Електронний ресурс]. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_biol_2014_65_42 (дата звернення 11.06.2022).

Парфенюк А.І., Волощук Н.М. Формування фітопатогенного фону в агрофітоценозах. Агроекологічний журнал. 2016. № 4. С. 106–114. https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2016.271247.

Парфенюк А.І., Горган Т.М., Стерлікова О.М., Безноско І.В. Сагановська В.І., Благініна А.А., Тищенко Г.Ф., Ковтун В.В. Екологічне оцінювання культурних рослин за впливом на формування популяцій фітопатогенних грибів. Науково-методичні рекомендації. Київ. 2015. 40 с.

Татаринова В.І., Бурдуланюк А.О., Рожкова Т.О. Фітопатогенний контроль агроценозів зернових культур. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2018. Вип. 3 (35). С. 8–13.

[Електронний ресурс]. URL: http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/6551/1/2.pdf (дата звернення 29.09.2023).

Фуртат І.М., Остапюк Н.А., Антонюк М.З. Біологічні особливості та екологія представників роду Fuzarium, збудників захворювань злаків. Наукові записи НаУКМА. 2017. Том 197. С. 3–18. [Електронний ресурс]. URL: file:///C:/Users/VS-2/Downloads/NaUKMApr_2017_197_3%20(2). pdf (дата звернення 11.05.2022).

Ямборко Г.В., Єлинська Н.О., Зінченко О.Ю., Васильєва Н.Ю. Мікробіологія з основами вірусології. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів хімічного факультету. Одеса. 2018. 52 с.

Bertero A., Moretti A., Spicer L., Caloni F. Fusarium molds and mycotoxins: potential species specific effects. Toxins. 2018. 10 (6). 244 р. https://doi.org/10.3390/toxins10060244.

Chetouhi C., Bonhomme L., Lasserre-Zuber P., Cambon F., Pelletier S., Renou J., Langin T. Transcriptome dynamics of a susceptible wheat upon Fusarium head blight reveals that molecular responses to Fusarium graminearum infection fit over the grain development processes. Funct. Integr. Genom. 2016. Vol. 16. Р. 183–201. https://doi.org/10.1007/s10142-016-0476-1.

Hou Y., Hsu L., Wang H., Lai Y., Chen Y. Calcineurin regulates conidiation, chlamydospore formation and virulence in Fusarium oxysporum sp. lycopersici. Front. Microbial. 2020. 11. 539702. https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.539702.

Kalagatur N., Nirmal Ghosh O., Sundararaj N., Mudili V. Antifungal activity of chitosan nanoparticles encapsulated with Cymbopogon martinii essential oil on plant pathogenic fungi Fusarium graminearum. Frontiers in Pharmacology. 2018. Vol. 9. Р. 1–13. https://doi.org/10.3389/fphar.2018.00610.

Sasaki K., Ito Y., Hamada Y., Dowaki A., Jogaiah S. FoMC69 Gene in Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici Is Essential for Pathogenicity by Involving Normal Function of Chlamydospores. Pathogens. 2022. 11(12). 1433. https://doi.org/10.3390/pathogens11121433.

Volkogon V.V. Agricultural microbiology in Ukraine: Achievements, problems, prospects. Bulletin of Agricultural Science. 2018. 11. 20–27. [Electronic resourse] URL: https://agrovisnyk.com/pdf/en_2018_11_03.pdf (access date 29.09.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-27