Вимоги до оформлення статей

Загальні вимоги до оформлення рукописів

1. В «Українському журналі природничих наук» («Ukrainian Journal of Natural Sciences») друкуються оригінальні, не опубліковані раніше статті, що висвітлюють результати завершених, методично коректно виконаних досліджень з актуальних питань біології, агрономії, хімії, екології, географії, а також матеріали окремих досліджень із суміжної тематики (спеціальності 091 Біологія, 101 Екологія, 102 Хімія, 106 Географія, 201 Агрономія).

2. До друку приймаються статті, написані українською та англійською мовами. Статті англійською мовою, які було перекладено з української, мають супроводжуватися документом з текстом оригіналу, що оформлений відповідно вимог. Такі статті проходять перевірку на якість перекладу і у разі неналежного його рівня, стаття повертається на доопрацювання.

3. До розгляду приймаються статті у форматі MS Word (*.doc або (*.docx). Усі нетекстові об’єкти створюються вбудованими засобами MS Word із групуванням елементів. Формули створюються за допомогою редактора Microsoft Equation.

4. Текст статті та метаданих повинні бути набрані шрифтом Times New Roman, розмір – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5 pt, поля – 2 см з усіх боків, вирівнювання по ширині, абзацний відступ 1 см. Обсяг статті (без метаданих) не повинен перевищувати 40 000 символів, проте бути не меншим 25 000 символів, включно з таблицями, графіками, малюнками та бібліографічним списком. При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу та тире. Сторінки без нумерації. Рисунки нумеруються. Формули виконуються в редакторі Equation Editor, вставляються в таблицю.

5. Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті. Рекомендовано, щоб основна частина рукопису містила такі розділи:
Вступ
Матеріал і методи
Результати
Обговорення
Висновки
Подяки (при потребі)
Посилання

Оглядова стаття може мати будь-яку кількість розділів з будь-якими назвами. Обов'язковим є лише висновки.

6. Стаття обов’язково повинна містити повний обсяг метаданих а саме:
- індекс УДК (абзац з вирівнюванням за лівим краєм жирним шрифтом);
- ініціали та прізвище автора / авторів, автор для листування має бути позначений зірочкою* (абзац з вирівнюванням за правим краєм жирним шрифтом);
- науковий ступінь, вчене звання, посада (абзац з вирівнюванням за правим краєм);
- місце роботи: назва установи, населеного пункту, якщо його назва не входить до назви установи, назва країни для іноземних авторів (абзац з вирівнюванням за правим краєм);
- персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням за правим краєм);
- ідентифікатор ORCID (єдиний міжнародний реєстр вчених) – http://orcid.org;
- назва статті (ЖИРНИЙ ШРИФТ, прописні літери, абзац без відступу першого рядка, вирівнювання за центром);
- анотації українською та англійською мовами є ідентичними подаються за наступним планом: актуальність, мета, методи аналізу проблеми, результати дослідження, їх наукоу новизну і практичну значущість (1800 символів включно з ключовими словами) (курсив, абзац з вирівнюванням за центром) та ключові слова з абзацу після анотацій;
- ключові слова та словосполучення (4–7 позицій, які стосуються теми дослідження і не дублюють назву статті).
- текст статті;
- список використаних джерел (назва списку жирним шрифтом), розміщених під відповідною назвою у алфавітному порядку та оформлених відповідно до правил укладання бібліографічного опису;
- транслітерований список використаних джерел.

Вимоги до ілюстрацій і таблиць

1. Ілюстрації (рисунки і фото) мають бути пронумеровані послідовно і мати посилання на них в тексті (наприклад, рис. 1). Підпис має бути під ілюстрацією і бути достатньо зрозумілим. Ілюстрації необхідно подавати у форматі TIFF з роздільною здатністю 300 dpi для напівтонових рисунків (256 відтінків сірого кольору) і 600 dpi ― для штрихових (двоколірних ― чорно–білих). На фотознімках (тільки чорно–білих) вказують масштаб. Електронні копії ілюстрацій мають бути виконані у двох варіантах: один ― з написами, другий ― без них. Кольорові ілюстрації розміщуються у файлах, які можна завантажити. Ілюстрації повинні бути вбудовані в текст рукопису, а також окремо надіслані файли зображення у форматах tiff або jpg із вказанням номеру рисунку. Кількість ілюстрацій залежно від обсягу статті не повинна перевищувати 5―6. Позиції на ілюстраціях слід позначати цифрами або літерами з обов’язковим їх поясненням у підписах.

Географічні карти–схеми мають бути оформлені з дотриманням певних вимог. Карти не мають бути перенасиченими написами, не актуальними для статті, перетинання назв і цифр недопустиме.

2. Для створення таблиць має використовуватись функція «Таблиця». Таблиці повинні бути зрозумілими і займати не більше сторінки. Таблиця розміщується в тексті відразу після першого посилання на неї. Таблиці нумеруються послідовно арабськими цифрами (наприклад, таблиця 1). Кожна таблиця має містити заговолок у верхній частині. Кожна колонка повинна мати короткий зрозумілий заголовок. Таблиці будуть відтворені в журналі так, як вони представлені в роботі. Деталі статистичних даних та опис рекомендовано розмістити під основною частиною таблиці як примітку.

Вимоги до цитування та списку використаних джерел

1. При написанні статті автор повинен вказувати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які використано в тексті.

2. Використовуйте посилання в тексті за прізвищем першого автора та роком у круглих дужках. Наприклад: один автор – (Nagel, 2015; Пацюк, 2021), 2 автори – (Kyrychuk & Muzyka, 2017; Денисик і Лаврик, 2018), три і більше авторів – (Titov et al., 2020; Стадниченко та ін., 2016). Якщо автор має кілька публікацій протягом року, використовують цифри (наприклад Shelyuk, 2017а, 2017b).

3. Ігнорування правил запозичення тексту (відсутність посилань на джерела інформації, лапок при прямому цитуванні тощо) може стати причиною того, що фрагменти статті буде розцінено як плагіат, у зв’язку з чим в публікації буде відмовлено.

4. Список використаних джерел має містити не менше 15-ти найменувань, містити релевантні наукові роботи останніх 3-х років і на 30 % складатися з наукових робіт, які включено в журнали наукометричних баз Scopus або Web of Science. Рекомендовано уникати посилань на роботи 10-річної давнини і більше.

5. Список використаних джерел повинен включати лише опубліковані або прийняті до друку роботи, які цитуються в тексті. Відсутність цитування є підставою у відмові публікації.

6. Посилання на власні роботи авторів статті (самоцитування) допускається, але не більше 10 % від загальної кількості джерел.

7. Джерела в списку літератури мають бути розставлені без нумерації в алфавітному порядку за прізвищами першого автора кожної публікації (спочатку джерела, написані кирилицею, потім латиницею). Для цитованих джерел, які мають DOI, його необхідно вказувати наприкінці бібліографічного опису джерела.

8. Список використаних джерел повинний бути наданий мовами оригіналу. Додатково подається варіант англійською мовою References (translated & transliterated). Якщо праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її опис потрібно транслітерувати, а назви праць і видань (книг, журналів, збірників) потрібно, крім цього, подавати англійською [у дужках]. У кінці бібліографії в дужках вказувати мову оригіналу, наприклад [in Ukrainian].

Для транслітерації українського тексту латиницею застосовують Постанову Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 55 http://translit.kh.ua/#passport

9. Бібліографічний список, поданий українською мовою оформляється згідно ДСТУ 8302:2015. Для англійського варіанту використовувати стиль APA (American Psychological Association Style). Детальніше тут https://www.grafiati.com/uk/info/apa-7/examples/

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ